Werk je browser bij

Zo te zien gebruik je een verouderde of niet ondersteunde browser.
Gebruik een recente versie van één van de volgende browsers voor een optimale werking van deze website

Download Chrome Download Firefox Download Edge

Artikel 1 Algemeen
1.1. In dit Algemeen Bezoekersreglement worden aan de volgende termen de onderstaande betekenis toegekend:
Bioscoop: gebouw Stichting Filmtheater De Nieuwe Scene
Bezoeker: iedereen die Stichting Filmtheater De Nieuwe Scene bezoekt
Gebouw: het gebouw waarvan de bioscoop eigenaar is of waartoe de bioscoop op andere wijze gerechtigd is en dat deel van de aan het gebouw grenzende openbare weg waartoe de bioscoop zakelijk of op andere wijze gerechtigd is.
1.2 Dit algemene bezoekersreglement is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de Bezoeker.

Artikel 2 Bezoekersvoorwaarden
2.1 De Bezoeker behoort zich tijdens zijn bezoek aan het Gebouw te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van de Bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Toegang tot het Gebouw kan worden ontzegd wanneer de Bezoeker de (bovenstaande) regels weigert.
2.2 De Bezoeker behoort tijdens zijn bezoek aan het Gebouw in het bezit te zijn van een geldig toegangs- en legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van de Bioscoop te tonen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.
2.3 Alle aanbiedingen of mededelingen gedaan door of in verband met de Bioscoop zijn vrijblijvend. Wanneer een Bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door de Bioscoop. De Bioscoop behoudt zich het recht voor onder andere groepsorders te weigeren.
2.4 De Bioscoop is gerechtigd in het Gebouw beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis.
2.5 De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het Gebouw (a) te roken binnen rookvrije zones (b) goederen te koop aan te bieden, (c) dieren (m.u.v. geleidehonden), consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het Gebouw te brengen of met zich mee te voeren, of (d) foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.
2.6 In verband met artikel 2.5 en in het kader van de algemene veiligheid kan de Bioscoop de Bezoeker verzoeken inzage te verschaffen in door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.
2.7 Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 2.5, zal (a) de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de Bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 3 Aansprakelijkheid van de Bioscoop
3.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn eigen rekening en risico.
3.2 Iedere aansprakelijkheid van de Bioscoop uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs, behoudens het bepaalde in artikel 3.3.
3.3 Indien de Bioscoop ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de Bioscoop in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door de Bioscoop dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).
3.4 De Bioscoop is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan de Bioscoop opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Onder overmacht wordt door de Bioscoop onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Bioscoop onttrekt.
3.6 De Bioscoop is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.

Artikel 4 Klachten
De Bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de Bioscoop daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de Bezoeker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.

Artikel 5 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
Het Nederlands recht is op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de Bezoeker van toepassing. Geschillen tussen de Bioscoop en de Bezoeker behorende tot de competentie van de Rechtbank worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 6 Verhinderd/Retour tickets
Reeds betaalde bioscooptickets kunnen, tijdens onze reguliere openingstijden tot een uur voordat de vertoning begint, worden geannuleerd. Bij inlevering van uw ticket aan onze kassa ontvangt u een DNS Bioscoopbon of een ticket voor een andere voorstelling. We geven nooit contact geld terug.
Dat geldt ook voor gekochte e-tickets. Deze kunnen alleen per mail tot een uur voor aanvang van de voorstelling bij ons worden geannuleerd. Er kunnen geen gedeeltelijke aankopen teruggeboekt worden, enkel de gehele aankoop.
Vermeld in uw mail aan reserveren@nieuwescene.nl o.v.v. annuleren e-ticketaankoop: uw mailadres waarmee u uw account op onze site hebt geactiveerd, uw bankrekeningnummer + tenaamstelling van deze rekening en voeg de bevestigingsmail met barcode van uw aankoop toe. Enkel dan kunnen wij het bedrag van uw aankoop terugstorten op uw rekening.
 

Artikel 7: Ticketverkoop (Regels geldend vanaf 1 juli  (NVBF en RIVM) 

 • Tickets zijn te koop via onze website.* en aan de kassa
 • Online tickets kunnen tot maximaal 1 uur voor aanvang van de film gekocht worden.
 • Neem je tickets indien mogelijk geprint mee naar de film.
 • Er is alleen contacloze betaling of pinbetaling mogelijk

* Indien het niet mogelijk is om online een ticket te kopen, of te reserveren, dan kun je contact opnemen via 077-3518183 of reserveren@nieuwescene.nl

Gezondheid

 • Blijf thuis bij (een van) de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 • Blijf daarnaast thuis als een van je huisgenoten koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Je filmbezoek

 • Zorg dat je je handen desinfecteert bij binnenkomst (bij de kassa of bar).
 • Koop of laat je ticket scannen bij de kassa.
 • Er is geen pauze, maar je kunt wel voorafgaand je drankje kopen om mee te nemen in de zaal (alleen koude drankjes).
 • Volg de routing naar de filmzalen en wacht indien nodig op de daarvoor aangegeven plekken. Om je veiligheid te kunnen garanderen is er beperkt plaats in de filmzalen.
 • Je krijgt een plaats toegewezen in de filmzaal door een medewerker. Dit zijn gemarkeerde plaatsen. Deze garanderen de 1,5 meter afstand tussen de verschillende bezoekers.
 • Maximaal twee personen kunnen naast elkaar zitten, mits dit kan. Deze hoeven niet uit hetzelfde huishouden te komen.
 • Na afloop van de film volg je de aanwijzingen van onze medewerker op, zodat iedereen de zaal veilig kan verlaten.

Foyerbezoek
Je mag voorafgaand aan de film én na afloop van de film weer iets drinken in onze foyer. Graag plaatsnemen aan de tafeltjes. De consumpties worden aan de bar afgerekend via pin of contactloos.

Artikel 8: Protocol Corona, NVBF (branchevereniging).
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, de NVBF en de noodverordening van de veiligheids regio Noord Limburg. (juni 2020)

1. Kom niet
 naar de bioscoop/het filmtheater als je zelf of iemand uit hetzelfde huishouden verkouden bent of griepklachten hebt.
2. Houd 1,5 meter afstand van andere personen, zowel in het filmtheater alsook in de omgeving ervan.
3. Kom met maximaal 2 personen naar het filmtheater. Je mag weer met zijn tweeën naast elkaar plaatsnemen, mits het aantal zitplekken dit toelaten. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel gezamenlijk, in groter groepsverband, een voorstelling bezoeken, hierbij is toezicht van een of meerdere volwassenen ter begeleiding toegestaan mits deze volwassenen onderling de 1,5 meter afstand in acht nemen.
4. Koop het toegangskaartje liefst van tevoren online via de website van het filmtheater. Indien dat niet mogelijk is, reserveer je plaats(en) online of telefonisch en betaal deze bij de kassa met pin of contactloos. Kaartverkoop zonder reservering aan de kassa is echter ook mogelijk. Maar vanwege het beperkt aantal plaatsen af te raden.
5. Wij verzoeken je te blijven zitten tot het moment dat de medewerker je veilig naar buiten kan verwijzen.
6. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op, deze zijn leidend.