Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1. In dit Algemeen Bezoekersreglement worden aan de volgende termen de onderstaande betekenis toegekend:
Bioscoop: gebouw Stichting Filmtheater De Nieuwe Scene
Bezoeker: iedereen die Stichting Filmtheater De Nieuwe Scene bezoekt
Gebouw: het gebouw waarvan de bioscoop eigenaar is of waartoe de bioscoop op andere wijze gerechtigd is en dat deel van de aan het gebouw grenzende openbare weg waartoe de bioscoop zakelijk of op andere wijze gerechtigd is.
1.2 Dit algemene bezoekersreglement is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de Bezoeker.

Artikel 2 Bezoekersvoorwaarden
2.1 De Bezoeker behoort zich tijdens zijn bezoek aan het Gebouw te gedragen in overeenstemming met de wet en hetgeen volgens ongeschreven regels in het maatschappelijk verkeer betaamt en de door medewerkers van de Bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Toegang tot het Gebouw kan worden ontzegd wanneer de Bezoeker de (bovenstaande) regels weigert.
2.2 De Bezoeker behoort tijdens zijn bezoek aan het Gebouw in het bezit te zijn van een geldig toegangs- en legitimatiebewijs en is verplicht deze op verzoek aan medewerkers van de Bioscoop te tonen. In geval van weigering hiervan kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.
2.3 Alle aanbiedingen of mededelingen gedaan door of in verband met de Bioscoop zijn vrijblijvend. Wanneer een Bezoeker een order plaatst, komt een overeenkomst eerst tot stand door aanvaarding daarvan door de Bioscoop. De Bioscoop behoudt zich het recht voor onder andere groepsorders te weigeren.
2.4 De Bioscoop is gerechtigd in het Gebouw beeld- of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen bezwaar maken tegen gebruik- of openbaarmaking van zijn portret/gelijkenis.
2.5 De Bezoeker is niet gerechtigd tijdens zijn bezoek aan het Gebouw (a) te roken binnen rookvrije zones (b) goederen te koop aan te bieden, (c) dieren (m.u.v. geleidehonden), consumpties, verdovende middelen, gevaarlijke of hinderlijke stoffen of wapens in het Gebouw te brengen of met zich mee te voeren, of (d) foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het Gebouw te brengen, met zich mee te voeren of te gebruiken.
2.6 In verband met artikel 2.5 en in het kader van de algemene veiligheid kan de Bioscoop de Bezoeker verzoeken inzage te verschaffen in door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage of mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd.
2.7 Bij constatering van diefstal, vernieling of ernstige overlast veroorzaakt door de Bezoeker, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de gevallen genoemd in artikel 2.5, zal (a) de Bezoeker de toegang tot het Gebouw worden ontzegd, (b) aangifte worden gedaan bij de politie en (c) de Bezoeker aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

Artikel 3 Aansprakelijkheid van de Bioscoop
3.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn eigen rekening en risico.
3.2 Iedere aansprakelijkheid van de Bioscoop uit welke hoofde dan ook is beperkt tot maximaal het bedrag van het toegangsbewijs, behoudens het bepaalde in artikel 3.3.
3.3 Indien de Bioscoop ter zake van de schade is verzekerd, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van de Bioscoop in het betreffende geval, plus het bedrag van eigen risico dat in dat geval door de Bioscoop dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis(sen).
3.4 De Bioscoop is nimmer gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken en anders dan indien aan de Bioscoop opzet of bewuste roekeloosheid kan worden verweten. Aansprakelijkheid voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.5 Onder overmacht wordt door de Bioscoop onder meer verstaan naast al hetgeen door de wet als overmacht wordt beschouwd, elk verzuim van derden dat van invloed is op de overeenkomst, arbeidsconflicten, door overheidsinstanties genomen maatregelen en iedere andere gebeurtenis welke zich redelijkerwijs aan de macht van de Bioscoop onttrekt.
3.6 De Bioscoop is niet aansprakelijk voor enig doen of nalaten van haar ondergeschikten en andere personen zoals bedoeld in artikelen 6:170 en 6:171 BW.

Artikel 4 Klachten
De Bezoeker kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de Bioscoop daarvan niet onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, binnen acht dagen nadat de Bezoeker dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk kennis heeft gegeven.

Artikel 5 Toepasselijk recht/Bevoegde rechter
Het Nederlands recht is op alle rechtsbetrekkingen tussen de Bioscoop en de Bezoeker van toepassing. Geschillen tussen de Bioscoop en de Bezoeker behorende tot de competentie van de Rechtbank worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 6 Verhinderd/Retour tickets
Reeds betaalde bioscooptickets kunnen, tijdens onze reguliere openingstijden tot een uur voordat de vertoning begint, worden geannuleerd. Bij inlevering van uw ticket aan onze kassa ontvangt u een DNS Bioscoopbon of een ticket voor een andere voorstelling. We geven nooit contact geld terug.
Dat geldt ook voor gekochte e-tickets. Deze kunnen alleen per mail tot een uur voor aanvang van de voorstelling bij ons worden geannuleerd. Er kunnen geen gedeeltelijke aankopen teruggeboekt worden, enkel de gehele aankoop.
Vermeld in uw mail aan reserveren@nieuwescene.nl o.v.v. annuleren e-ticketaankoop: uw mailadres waarmee u uw account op onze site hebt geactiveerd, uw bankrekeningnummer + tenaamstelling van deze rekening en voeg de bevestigingsmail met barcode van uw aankoop toe. Enkel dan kunnen wij het bedrag van uw aankoop terugstorten op uw rekening.

Artikel 7 Regels voor ticketverkoop en filmbezoek vanaf 4 juni 2020
 • Tickets worden online gekocht of gereserveerd via de website.
 • Indien het niet mogelijk is om online een ticket te kopen of te reserveren is het verplicht een ticket telefonisch te reserveren via: 077-3518183.
 • Indien mogelijk het ticket printen. 
 • Het is niet mogelijk om zonder vooraf gekocht of gereserveerd ticket de film te bezoeken.
 • Je mag maximaal 15 minuten voor aanvang van de film aanwezig zijn om je gekochte e-ticket te laten scannen of je gereserveerde kaartj(s) aan de kassa af te rekenen. 
 • Indien je niet naar een gereserveerde film kunt komen, dan moet de film telefonisch geannuleerd worden. Dit kan ook online als de reservering via onze website gemaakt is.
 • Bij aankomst via de hoofdingang zal een medewerker enkele vragen m.b.t. je gezondheid stellen.
 • De medewerker zal je naar de kassa verwijzen.
 • Daarna wordt je ticket gescand en vervolgens ga je naar de filmzaal.
 • In verband met de 1,5 meter afstand regel is er maar beperkt plaats in de filmzaal.
 • 2 personen uit een huishouden mogen naast elkaar zitten mits dit mogelijk is in de filmzaal. Er is een beperkt aantal dubbele plaatsen.
 • Je krijgt een plaats toegewezen in de zaal door een van de medewerkers. Je dient je daar ten alle tijden aan te houden.
 • Consumpties kunnen enkel gekocht worden voordat u plaatsneemt in de zaal. Tijdens en na de voorstelling is onze bar gesloten.
 • Maak zomin mogelijk gebruik van onze toiletten. We kunnen beneden de 1,5 meter afstand niet garanderen en hebben niet de mogelijkheid het toilet meteen na elk gebruik te ontsmetten.
 • Na afloop van de film volg je de aanwijzingen van de medewerker op om de zaal te verlaten.
Artikel 8: Protocol Corona, NVBF (branchevereniging).
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, de NVBF en de noodverordening van de veiligheids regio Noord Limburg. (juni 2020) 

1Kom niet naar de bioscoop/het filmtheater als je zelf of iemand uit hetzelfde huishouden verkouden bent of griepklachten hebt.

2. Houd 1,5 meter afstand van andere personen, zowel in het filmtheater alsook in de omgeving ervan.

3. Kom met maximaal 2 personen of je huishouden (gezin of partner) naar het filmtheater. Maak je ook als zodanig bekend bij de medewerker van het filmtheater. Kinderen t/m 12 jaar mogen wel gezamenlijk, in groter groepsverband, een voorstelling bezoeken, hierbij is toezicht van een of meerdere volwassenen ter begeleiding toegestaan mits deze volwassenen onderling de 1,5 meter afstand in acht nemen.

4. Koop het toegangskaartje van tevoren online via de website van het filmtheater.
Indien dat niet mogelijk is, reserveer uw plaats(en) online of telefonisch en  betaal deze bij de kassa met pin of contactloos. 

5. Niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de voorstelling in het filmtheater aanwezig zijn. 

6. U maakt vooraf (bij de ingang) kenbaar aan het filmtheater dat u een voorstelling komt bekijken in het filmtheater, na goedkeuring van personeel bent u van harte welkom. 

7. Wij verzoeken u te blijven zitten na de film en wacht op instructies van ons personeel om de zaal veilig te verlaten. Direct na de voorstelling het filmtheater via duidelijk aangegeven route verlaten of via de aanwijzingen van het personeel. 

8. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op, deze zijn leidend.

 
Bezig met laden